က်ြန္ပ္တို႔ အေၾကာင္း

က်ြန္ပ္တို႕ဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္နဲ႕ ဖန္တီးမွွဳ ေစ်းကြက္သမားမ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္းနာမ်ား အခမ္းအနားစီစဥ္သူမ်ား၊ ပရို္ဂရမ္မာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားပါ၀င္ေသာ က်ယ္ျပန္႔မွွဳျမန္ဆန္လာေသာ အဖြဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္ပ္တို႕ဟာ ဗီယက္နမ္၊ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကမွ လာသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး က်ြန္ပ္တို႕လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အေပၚတြင္ အင္မတန္ႏွစ္သက္က်ြမ္းဝင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

John_300x300

Jonathan Polakowski

Managing Director – Cambodia

Jonathan ဟာ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွာစတင္ျပီး အေရွ႔ေတာင္အာရွမွ ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ Hennessy, Canon< Hyundai, Coca-Cola ႏွင့္အျခားနာမည္ၾကီး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ ဓာတ္ပံုရိုက္စက္တစ္မ်ဴိးအတြက္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္တစ္ခု စတင္ရန္ ထူးဆန္းတဲ့ အၾကံဥာဏ္တစ္ခုကို ရလာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႕Jonathan ဟာ Pic Cell ဗီယက္နမ္ေစ်းကြက္မွာ စတင္ခဲ့ျပီးအျခားေသာ ေစ်းကြက္ေတြမွာလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႕ ထိုးေဖာက္ေနရာယူနိုင္လာပါတယ္။

Thomas Creveau

Managing Director – Vietnam

Thomas Creveau ဟာ ပူးတြြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္အမွွဳေဆာင္အရာရွိ ခ်ွဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွွဳဖလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ စီးပြားေရး တီထြင္တိုးျမွင္ဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ထဲေနထိုင္ျပီး ေျမာက္ျမားစြာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ဒါ့အျပင္ သူဟာစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားကို ႏွစ္သက္ျပီး MMA စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္စဥ္လို႔ေခၚတဲ့ ေတာနက္တြင္း ေတာင္တက္ခရီးေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္လည္းရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္