ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးမ်ား

  • ျမင္ဲ့မားျပတ္သားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ 10x15cm အရြယ္အစားျဖင့္ ထုတ္ယူႏုိင္ျခင္း
  • ကာလာစံု၊ အျဖဴအမည္း၊ နီညုိ ေရာင္ တို႔ကိုရရွိနိင္ျခင္း
  • တစ္စံုတည္း ရိုက္ယူျခင္းနွင့္ ေလးစံုတစ္ျပဳိင္တည္း ရယူနိုင္ျခင္း
  • သင္တို႔ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္ ဓာတ္ပံုေဘာင္မ်ား ရရွိနိိင္ျခင္း
  • ဓာတ္ပံုမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရယူနိုင္ျခင္္း။